Obchodní podmínky

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatel aukčního portálu

 1. Obchodní společnost AukceSnadno, s.r.o., IČO: 10985093, se sídlem Plynárenská 539/8a, Brno, (dále jen provozovatel) je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123973, s předmětem podnikání realitní zprostředkování a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Provozovatel vydává tyto obchodní podmínky (dále jen jako podmínky).

2. Předmět obchodních podmínek

 1. Tyto podmínky pro poskytování služeb aukčního portálu www.aukcesnadno.cz (dále jen portál) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování následujících samostatných služeb:
  - služeb portálu, tedy služeb spojených s užíváním portálu jak pro vyhlašovatele aukce, tak pro zájemce,
  - služeb, určených pro vyhlašovatele aukce, spočívajících v nabídce konkrétního předmětu aukce na portálu, propagaci jeho prodeje a uspořádání aukce, tj. prodeje daného předmětu aukce a
  - služeb, určených pro zájemce, spočívajících v umožnění v účasti na aukci (všechny služby dále společně jen jako služba).
 2. Podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití formulářů portálu. Na smlouvy uzavřené nebo mezi provozovatelem a klientem jiným způsobem se tyto podmínky nevztahují.
 3. Případná odchylná ujednání obsažená v písemné smlouvě o poskytování služeb portálu, smlouvě o realizaci aukce či smlouvě o účasti v aukci mají přednost před zněním těchto podmínek. Strany výslovně vylučují možnost uzavření ústních smluv.

3. Výkladová pravidla

 1. Zkratky používané v těchto podmínkách, které jsou psány kurzívou, jsou definovány přímo v těchto podmínkách, a to zejména v čl. 4 a čl. 5 těchto podmínek.
 2. Pojmy uvedené v těchto podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.
 3. Pokud jsou tyto podmínky přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český.
 4. Nadpisy užívané v těchto podmínkách se nevkládají pouze pro přehlednost, ale při výkladu těchto podmínek mají normativní význam.
 5. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto podmínek platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se netýká účinnosti, resp. platnosti zbývajících ustanovení.

4. Definice

 1. Aukce je zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele aukce za účelem prodeje předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím portálu, kde jednotliví účastníci aukce činí nabídky v souladu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a aukční vyhláškou.
 2. Aukční jistotou se rozumí finanční prostředky složenéúčastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou.
 3. Aukční vyhláška je dokument vydávaný provozovatelem na základě pokynů vyhlašovatele aukce, který upřesňuje podmínky účasti v konkrétní aukci včetně specifikace předmětu aukce.
 4. Formulářem portálu se rozumí jakýkoli formulář v elektronické podobě, který je umístěn na portálu, zejména formulář portálu, který slouží pro registraci klienta, pro vyhlášení aukce a pro účast na aukci.
 5. Klientem je zájemce a/nebo vyhlašovatel aukce.
 6. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva na předmět aukce nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní na předmět aukce. Jde o smlouvu, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem aukce a která směřuje k převodu vlastnického práva k předmětu aukce. V daném konkrétním případě se může jednat o smlouvu o převodu nemovité věci, smlouvu o převodu movitých věcí, smlouvu o převodu nehmotných hodnot, smlouvu o převodu cenných papírů, smlouvu o prodeji podniku, smlouvu o postoupení pohledávek nebo i jinou smlouvu, jíž předmětem a účelem je převod vlastnického práva k předmětu aukce, popř. smlouvu, se kterou platné právní předpisy spojují takovýto účinek.
 7. Předmět aukce je nemovitá věc, popřípadě věcné právo k nemovité věci, jejíž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je specifikována v aukční vyhlášce v souladu s katastrálními předpis, případně movitá věc.
 8. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky.
 9. Portálem se rozumí internetová stránka s názvem „AukceSnadno.cz“, umístěná na adrese www.aukcesnadno.cz, včetně webové aplikace aukčního systému, který vyhlašovateli aukce umožňuje vyhlásit aukci, tj. veřejně nabídnout určitou předmět aukce k prodeji v aukci, stanovit podmínky tohoto prodeje vč. podmínek převodu vlastnických či jiných věcných práv, a který zájemci umožňuje účastnit se dané aukce a v případě vítězství v aukci, tj. podání nejvýhodnější nabídky, zprostředkovat kontakt s vyhlašovatelem aukce za účelem uzavření kupní smlouvy.
 10. Provozovatelem se rozumí provozovatel portálu, tedy obchodní společnost AukceSnadno, s.r.o., IČO: 10985093, se sídlem Plynárenská 539/8a, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123973, která je zároveň správcem osobních údajů.
 11. Službou se rozumí kterékoli ze služeb vymezených v čl. 2.1 těchto podmínek.
 12. Smlouvou o realizaci aukce se rozumí příkazní smlouva mezi provozovatelem a vyhlašovatelem aukce, na základě které provozovatel zajistí nabídku předmětu aukce vyhlašovatele aukce k prodeji formou aukce na portálu.
 13. Smlouvou o účasti v aukci se rozumí příkazní smlouva mezi provozovatelem a zájemcem, na základě které se provozovatel zavazuje zajistit účast zájemce v aukci realizované prostřednictvím portálu.
 14. Spotřebitelem je vyhlašovatel aukce nebo zájemce, který splňuje podmínky dle ustanovení § 419 občanského zákoníku.
 15. Stranou či smluvní stranou se rozumí provozovatele a/nebo vyhlašovatel aukce, příp. zájemce.
 16. Účastníkem aukce je zájemce, který splnil podmínky pro účast v konkrétní aukci vymezenéaukční vyhláškou, s provozovatelem uzavřel smlouvu o účasti v aukci, složil aukční jistotu, byla-li požadována, a byl mu povolen přístup do aukce.
 17. Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část portálu, která je klientovi přístupná po zadání přihlašovacích údajů, tedy loginu, tj. e-mailové adresy, a hesla.
 18. Vítěz aukce je účastník aukce, který učinil v aukci nejvyšší nabídku.
 19. Vyhlašovatelem aukce je osoba, která prostřednictvím portálu vyhlásila aukci, a která je oprávněná disponovat s vlastnickým či jiným věcným právem k předmětu aukce. Vyhlašovatel aukce projevil svobodnou a vážnou vůli prodat daný předmět aukce.
 20. Zájemce je uživatel portálu, který se zaregistroval prostřednictvím formuláře portálu jako zájemce o účast v aukci. Ve formuláři portálu vyslovil zájemce souhlas s těmito podmínkami, seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasil s účastí na konkrétní aukci.

5. Zkratky právních předpisů

 1. AML zákonem se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Katastrálními předpisy se rozumí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 3. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zákonem o některých službách informační společnosti se rozumí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

6. Společná ustanovení

 1. Ustanovení této části se vztahují jak na smlouvu o poskytování služeb portálu, která je blíže upravena v části třetí těchto podmínek, tak na smlouvu o realizaci aukce, která je blíže upravena v části čtvrté těchto podmínek, jakož i na smlouvu o účasti v aukci, která je blíže upravena v části páté těchto podmínek.
 2. Ustanovení ve zvláštní části (část třetí, část čtvrtá nebo část pátá) těchto podmínek mají přednost před touto společnou částí.

7. Kontraktační proces

 1. Provozovatel nemá povinnost vstoupit s klientem do smluvního vztahu nebo poskytnout jakoukoli službu. Provozovatel je oprávněn vázat poskytování služby na předložení potřebných dokumentů a informací. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout službu, pokud by tím mohlo dojít k porušení nebo ohrožení jeho ekonomických a hospodářských zájmů, dobrého jména a dobré pověsti či etických zásad v prostřední realitního zprostředkování.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem je zpravidla uzavírán mimo obchodní prostory provozovatele, a proto klient souhlasí s tím, aby mu provozovatelem poskytoval informace sdělované spotřebiteli při uzavírání smluv mimo obchodní prostory podnikatele na portále a v těchto podmínkách.

8. Jednání provozovatele a klienta

 1. Klient jedná ve vztahu k provozovateli buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Provozovatel je oprávněn stanovit, že některá jednání vůči němu je klient povinen učinit osobně, resp. určitým konkrétním způsobem, např. úředně ověřenou plnou mocí.
 2. Provozovatel je oprávněn ověřovat zastoupení klienta a odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti do doby, než budou považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna v dané věci jednat. Provozovatel je dále oprávněn odmítnout či pozdržet provedení jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že mu nebudou předloženy všechny dokumenty a informace nezbytné pro poskytnutí služby nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti.
 3. Provozovatel jedná osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob, které jsou k danému jednání řádně zmocněné či jejichž oprávnění jednat jménem nebo za provozovatele vyplývá z právních předpisů. Tam, kde to bude provozovatel považovat za vhodné, je oprávněn nahradit podpis osob oprávněných jednat tištěnými nebo mechanickými prostředky, zejména v případě hromadné či automaticky generované korespondence.
 4. Zástupce klienta je povinen při jednání vůči provozovateli dodržovat veškerá omezení a podmínky pro zastupování klienta, jež pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, z rozhodnutí soudu či jiných státních orgánů nebo z pokynů klienta. V opačném případě je tato osoba povinna nahradit provozovateli škodu a nemajetkovou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení této povinnosti.

9. Vzájemná komunikace

 1. Provozovatel komunikuje s klientem zejména elektronickými prostředky (prostřednictvím portálu, e-mailů a datových schránek). V případě potřeby rychlejšího jednání může provozovatel s klientem komunikovat telefonicky.
 2. Provozovatel je oprávněn použít pro komunikaci rovněž poštovní adresu klienta, kterou zjistí z uživatelského účtu či veřejně přístupných zdrojů (veřejné rejstříky, internet, sociální sítě, …). Provozovatel zároveň není povinen takto komunikovat, neboť klient bere na vědomí, že zprávy se považují za doručené odesláním na e-mailovou adresu spojenou s uživatelským účtem či prostřednictvím portálu.
 3. Provozovatel při komunikaci dodržuje zásady bezpečnosti ochrany osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Pro komunikaci využívají kontaktní údaje (e-mailové adresy a telefonní čísla), která jsou spojena s uživatelským účtem v souladu s čl. 10 těchto podmínek, což klient bere na vědomí.
 4. E-mailové adresy, telefonní čísla a případné adresy provozovatele pro komunikaci provozovatele s klientem jsou vždy uvedeny na portále.
 5. Komunikace mezi provozovatelem a klientem probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Provozovatel není povinen přijmout dokument v cizím jazyce. Pokud je přijetí dokumentu v cizím jazyce podmínkou pro poskytnutí služby, pak je provozovatel oprávněn žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka na náklady klienta. V případě dokumentů ve více jazykových verzích je pro provozovatele vždy rozhodující existující česká verze.
 6. V rámci poskytování služby mohou být telefonické hovory nahrávány za účelem zlepšení služby. Elektronická komunikace je zaznamenávána vždy. Z osobních schůzek mohou být pořizovány listinné protokoly. Kopie záznamů hovorů a komunikace jsou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let. Provozovatel je oprávněn uchovávat telefonické nahrávky, elektronickou komunikaci a listinné protokoly i po delší dobu, pokud jej k tomu opravňují právní předpisy.

10. Identifikace klienta

 1. Každý uživatelský účet je spojen s jménem a příjmením, e-mailovou adresou, telefonním číslem a heslem klienta. E-mailová adresa (login) a heslo jsou přihlašovacími údaji.
 2. Pro identifikaci klienta využívá provozovatel formuláře, který splňuje náležitosti AML zákona. Klient i provozovatel berou na vědomí, že tento způsob identifikace je dostatečný a nevzbuzuje pochybnosti o totožnosti osob, které příslušnou komunikaci činí.
 3. Strany berou v potaz, že v komunikaci se mohou objevit důvěrné informace, které mají citlivou povahu, zejména obchodní tajemství či osobní údaje.
 4. Klient je povinen při vyplnění formuláře portálu uvést správné a úplné požadované osobní údaje. Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli případnou změnu svých údajů. Klient nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů.
 5. Před poskytnutím i v průběhu poskytování služby je provozovatel oprávněn žádat o identifikační doklady, další dokumenty a informace nutné k jejímu poskytnutí a k řádné identifikaci a kontrole klienta nebo osob jednajících jménem či za klienta. Provozovatel je oprávněn pořídit si pro vlastní potřebu kopie takto předložených dokumentů.

ČÁST TŘETÍ

PORTÁL

11. Uzavření smlouvy o užívání portálu

 1. Smlouva o poskytování služeb portálu se uzavírá mezi klientem a provozovatelem, a to v těchto krocích: (1) nabídka smlouvy, (2) akceptace nabídky.
 2. Vyplnění formuláře portálu ze strany klienta je nabídkou k uzavření smlouvy o poskytování služeb portálu ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku, a to pouze tehdy, pokud klient zaškrtl tlačítka „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a souhlasím s nimi,“ a „Seznámil jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Vyplněním formuláře portálu se rozumí vytvoření uživatelského účtu poskytnutím jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a hesla.
 4. Klient prohlašuje, že přečetl celé znění těchto podmínek a že se seznámil se zněním Zásad ochrany osobních údajů.
 5. Klient dále potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu o poskytování služeb portálu za dále stanovených podmínek.

12. Smlouva o poskytování služeb portálu

 1. Předmětem smlouvy o užívání portálu je poskytnutí nevýhradní licence klientovi k používání portálu na dobu neurčitou, a to prostřednictvím uživatelského účtu, který bude klientovi zřízen v souladu se čl. 10 těchto podmínek.
 2. Strany se dohodly, že licence je sjednána jako bezúplatná. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu službu portálu zpoplatnit vydáním ceníku, kde bude upravena výše, splatnost a způsob úhrady měsíčního nebo ročního licenčního poplatku a který bude nedílnou součástí těchto podmínek. Ceník bude zveřejněn na portálu. Tímto zpoplatněním ovšem nemohou být nijak negativně dotčeny jakékoli smlouvy, které byly uzavřeny prostřednictvím portálu před zveřejněním ceníku.
 3. Klient je oprávněn portál využívat výhradně za těmito účely:
  - vyhlášení aukce v souladu s právními předpisy České republiky a těmito podmínkami, zejména částí čtvrtou těchto podmínek,
  - účasti v aukci v souladu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami, zejména částí pátou těchto podmínek, a konkrétní aukční vyhláškou,
  - komunikace mezi provozovatelem a klientem či mezi klienty navzájem, která je nezbytná pro poskytnutí služby.
 4. Klient nesmí bez předchozího souhlasu provozovatele prodávat ani poskytovat portál třetím stranám.
 5. Strany berou na vědomí, že porušení čl. 12.3 nebo čl. 12.4 těchto podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.

13. Uživatelský účet

 1. Provozovatel je povinen klientovi, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytování služeb portálu, vytvořit uživatelský účet.
 2. Klient má právo na zřízení pouze jednoho uživatelského účtu.
 3. Klient je povinen chránit své přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména heslo. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů klientem.
 4. Klient může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu, přičemž klient nemá nárok na vrácení plnění za již uhrazené či předplacené zpoplatněné služby v souladu s vydaným ceníkem.
 5. Provozovatel má právo pozastavit či zrušit uživatelský účet klientovi, který porušuje právní předpisy České republiky nebo tyto podmínky, zejména pravidla obsažená v čl. 12.3, čl. 12.4 a čl. 14 těchto podmínek.
 6. Pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu dle čl. 13.4 nebo čl. 13.5 těchto podmínek nejsou nijak dotčeny již uzavřené smlouvy, které byly uzavřeny prostřednictvím portálu před pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu.
 7. Klient nemá nárok na náhradu škody způsobenou pozastavením nebo zrušením uživatelského účtu.

14. Práva a povinnosti stran

 1. Provozovatel je povinen zajistit provoz portálu s alespoň 99% dostupností v rámci kalendářního roku. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu portálu z neodvratitelných objektivních důvodů jako je výpadek elektrického proudu nebo internetu a dále případ plánovaného výpadku z důvodu pravidelné údržby portálu. O plánovaném výpadku portálu je provozovatel povinen předem klienta informovat prostřednictvím portálu nebo obchodním sdělením.
 2. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona o některých službách informační společnosti. Služby portálu jsou službou informační společnosti ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona o některých službách informační společnosti.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah přenášených informací ve smyslu ustanovení § 3 zákona o některých službách informační společnosti, za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací ve smyslu ustanovení § 4 zákona o některých službách informační společnosti ani za ukládání obsahu informací poskytovaných klientem § 5 zákona o některých službách informační společnosti.
 4. Provozovatel není povinen ani oprávněn dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 5. Klient nese odpovědnost za data a informace, které do portálu zadává a které při práci s portálem používá, tj. zejména za data a informace obsažené ve aukční vyhlášce.
 6. Klient je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti provozovatele nebo jeho služeb. Klient nesmí poškozovat portál, přičemž za poškozován portálu se rozumí také snahy o SQL injection přes formulář portálu, XSS, zneužití API, účelové přepisování údajů či podobné útoky.
 7. Vstup do systému aukcí je zabezpečen šifrováním pomocí TLS.
 8. Klient nesmí používat portál k nekalým obchodním praktikám či neetickým postupům. Tím se rozumí zejména využívání portálu k vyhlášení aukce předmětu aukce, ke které klient nemá příslušné vlastnické či jiné věcné právo, či pokud není jeho vůle prodat danou předmět aukce vážná.
 9. Pokud klient způsobí provozovateli škodu porušením právních předpisů České republiky nebo těchto podmínek, má provozovatel právo na náhradu škody a nemajetkové újmy.
 10. Za případné neoprávněné jednání klienta při používání portálu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

15. Práva z vadného plnění

 1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito podmínkami.
 2. Reklamaci služby portálu může klient uplatňovat vůči provozovateli, a to tak, že podrobně popíše rozsah reklamace služby. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany provozovatele, nebyla-li tato vytknuta již dříve, a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl provozovatel objektivně posoudit. Klient má právo uplatňovat reklamaci do třiceti dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není provozovatel povinen reagovat.
 3. Řádnou reklamaci se provozovatel zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude klient o způsobu vyřízení vyrozuměn. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci provozovatele.
 4. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na provoz portálu ani na službu.

16. Ukončení smlouvy o poskytování služeb portálu

 1. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování služeb portálu kdykoli bez udání důvodu vypovědět s okamžitou platností. V takovém případě bude klientovi do pěti pracovních dnů zrušen uživatelský účet. Tím je také znemožněna účast na jakékoli aukci. Má se za to, že došlo k odstoupení od smlouvy o účasti v aukci ze strany zájemce, a proto bude s aukční jistinou naloženo v souladu se čl. 30.2 těchto podmínek, byla-li složena.
 2. Smlouva o poskytování služeb portálu je ukončena rovněž zrušením uživatelského účtu ve smyslu čl. 13.4 nebo čl. 13.5 těchto podmínek.
 3. Ukončením smlouvy o užívání portálu není nijak dotčeno právo na úhradu licenční poplatku ve smyslu čl. 12.2 těchto podmínek za každý započatý kalendářní měsíc, kdy měl klient zřízen uživatelský účet.
 4. Ukončením smlouvy o užívání portálu nejsou nijak dotčeny již uzavřené smlouvy, které byly uzavřeny prostřednictvím portálu před ukončením smlouvy o poskytování služeb portálu.

17. Informace pro spotřebitele

 1. Spotřebitel prohlašuje, že mu byly prostřednictvím portálu a těchto podmínek, jejichž úplně přečtení potvrdil při zřízení uživatelského účtu, srozumitelným způsobem poskytnuty následující informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, konkrétně:
  - totožnost podnikatele, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: AukceSnadno, s.r.o., IČO: 10985093, se sídlem Plynárenská 539/8a, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123973, e-mailová adresa: info@aukcesnadno.cz;
  - označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: portál „AukceSnadno.cz“, která slouží k vyhlášení aukce či účasti na aukci;
  - cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: služba je poskytována bezúplatně, nicméně může být do budoucna zpoplatněna v souladu se čl. 12.2 těchto podmínek;
  - způsob platby a způsob dodání nebo plnění: případný způsob platby by v budoucnu byl uveden v ceníku v souladu s čl. 12.2 těchto podmínek; provozovatel plní poskytnutím nevýhradní licence k používání portálu, umístěném na internetových stránkách www.aukcesnadno.cz, přičemž konkrétní způsob plnění je rozveden v těchto podmínkách, zejména v této třetí části;
  - údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: informace jsou obsaženy v čl. 15 těchto podmínek;
  - údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, přičemž podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v čl. 16 těchto podmínek;
  - údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: portál je funkční v nejnovějších verzích webových prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, portál tedy může fungovat chybně; provozovatel garantuje 99% dostupnost v kalendářním roce v souladu s čl. 14.1 těchto podmínek;
  - údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy: není vyžadován žádný specifický hardware; pro účast v aukci je nutné mít stabilní připojení k internetu; portál je možné používat vždy v nejnovějších verzích webových prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, portál tedy může fungovat chybně.
 2. Případné spory mezi spotřebitelem a provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na internetové stránce na adrese www.adr.coi.cz.

18. Zasílání obchodních sdělení a soubory cookies

 1. Klient bere na vědomí, že je oprávněným zájmem provozovatele zasílat klientům obchodních sdělení. Proti takovému zpracování osobních údajů je možné kdykoli podat námitku, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení, které bude provozovatelem bez zbytečného odkladu vyhověno.
 2. Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívá portál soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve webovém prohlížeči klienta a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
 3. Soubory cookies provozovateli pomáhají ke správné funkčnosti portálu, aby bylo možné plnit následující funkce:
  - dokončit proces registrace a zřízení uživatelského účtu s co nejmenšími obtížemi;
  - zapamatování přístupových údajů klienta, aby je nemusel pokaždé zadávat;
  - zjišťování, které funkce portálu používá klient nejčastěji, dále zjištění, odkud na portál přišel a jaký využívá webový prohlížeč, na základě čehož je mu co nejlépe přizpůsobena služba;
  - zjištění, které reklamy si klient nejčastěji prohlíží, aby se mu při procházení portálu nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se mu nezobrazovala reklama na zboží či služby, o které nemá zájem.
 4. Soubory cookies používané na portálu lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve webovém prohlížeči klienta pouze do té doby, než zavře webový prohlížeč, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies,“ které zůstávají uloženy v zařízení klienta déle nebo dokud je ručně neodstraní (doba ponechání souborů cookies v zařízení pak závisí na nastavení samotného souboru cookie a nastavení webového prohlížeče klienta).
 5. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí webového prohlížeče klienta. Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Klient je oprávněn soubory cookies pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Pro správné fungování portálu je klient povinen akceptovat alespoň krátkodobé cookies, tzv. „session cookies“ (viz ustanovení čl. 18.4 těchto podmínek).
 6. Používáním či prohlížením portálu s výše popsaným používáním cookies klient souhlasí.
 7. Provozovatel je oprávněn podporovat nabídky předmětu aukce v aukcích na portálu prostřednictvím zasílání obchodních sdělení klientům či prostřednictvím veřejné publikace aukce na internetu či v tištěných médiích, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce.

19. Autorská práva

 1. Portál včetně jeho mobilní a tabletové verze je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Majetková práva k portálu podle tohoto zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu uzavřených Českou republikou náleží provozovateli.

ČÁST ČTVRTÁ

REALIZACE AUKCE

20. Uzavření smlouvy o realizaci aukce

 1. Provozovatel provozuje portál, který umožňuje vyhlašovateli aukce nabídnout na portálu konkrétní předmět aukce k prodeji, následně její prodej propagovat a uspořádat aukci.
 2. Smlouva o realizace aukce se uzavírá mezi provozovatelem a vyhlašovatelem aukce, a to v těchto krocích: (1) vyplnění formuláře portálu pro vyhlašovatele aukce, (2) nabídka smlouvy ze strany provozovatele a (3) akceptace smlouvy ze strany vyhlašovatele aukce.
 3. Vyplnění formuláře portálu ze strany vyhlašovatele aukce není nabídkou k uzavření smlouvy o realizaci aukce ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku. Teprve po vyplnění formuláře portálu pro vyhlašovatele aukce, jehož součástí je rovněž vyplnění návrhu aukční vyhlášky, vyzve provozovatel vyhlašovatele aukce k uzavření písemné smlouvy o realizaci aukce, jejíž obsah je mezi stranami důvěrný.
 4. Vyhlašovatelem aukce je zároveň klientem a byl identifikován v souladu s AML zákonem v okamžiku uzavření smlouvy o realizace aukce.

21. Smlouva o realizaci aukce

 1. Vyhlašovatel aukce na základě smlouvy o realizace aukce pověřuje provozovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele aukce vyvíjel činnost směřující k prodeji předmětu aukce, a to formou aukce.
 2. Provozovatel se zavazuje provést aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení, a to v souladu se aukční vyhláškou.
 3. Provozovatel se zavazuje zajistit přípravu aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.
 4. Obsah konkrétní písemnésmlouvy o realizaci aukce je mezi stranami důvěrný.

22. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

 1. Odpovědnost provozovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli provozovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že provozovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky provozovatel oznámí vyhlašovateli aukce povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele aukce.

ČÁST PÁTÁ

AUKČNÍ PRAVIDLA

23. Uzavření smlouvy o účasti v aukci

 1. Smlouva o účasti v aukci se uzavírá mezi provozovatelem a zájemcem, a to v těchto krocích: (1) závazná nabídka učiněná přihlášením do aukce a (2) akceptace smlouvy ze strany provozovatele.
 2. Závazná nabídka může být učiněna pouze prostřednictvím formuláře portálu, a to přihlášením do konkrétní aukce před termínem uzávěrky přihlášek, který je stanoven pro konkrétní aukci v aukční vyhlášce.
 3. Podmínky pro účast v konkrétní aukci jsou vymezeny aukční vyhláškou.
 4. Po splnění podmínek pro účast v konkrétní aukci potvrdí provozovatel účast v aukci, čímž dojde k akceptaci nabídky, a tedy k uzavření smlouvy o účasti v aukci. Tímto se zájemce stává účastníkem aukce. V opačném případě není smlouva uzavřena.
 5. Z důvodu naplnění smyslu a účelu AML zákona zavedl provozovatel organizační a bezpečnostní opatření taková, aby již účastník aukce byl identifikován, a to prostřednictvím banky, neboť účastník aukce je povinen složit aukční jistotu výhradně z jeho bankovního účtu banky se sídlem v České republice (viz ustanovení 27.2 těchto podmínek). Vítěz aukce je následně identifikován a kontrolován v souladu s AML zákonem v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

24. Způsob a provedení aukce

 1. Aukce probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím portálu. Aukce není možné se účastnit jinak než prostřednictvím portálu.
 2. Na aukci se nevztahují ustanovení právních předpisů upravujících veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak aukce probíhá formou tzv. nglické aukce, tj. aukce, u které se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

25. Aukční vyhláška

 1. Aukční vyhláškou provozovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v aukci. Mezi tyto údaje patří:
  - označení vyhlašovatele aukce;
  - označení provozovatele;
  - označení a popis předmětu aukce;
  - vyvolávací cena, stanovený minimální příhoz a případně maximální příhoz,
  - datum, čas zahájení a předpokládaný čas ukončení aukce;
  - požaduje-li provozovatel složení aukční jistoty, pak je v aukční vyhlášce stanovena výše aukční jistoty, číslo účtu, kam má být složena, a lhůta i způsob pro její složení;
  - datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce a případná organizační opatření k zabezpečení této prohlídky;
  - datum a čas uzávěrky přihlášek do aukce;
  - další požadavky pro účast v aukci, např. zvláštní přihláška, čestné prohlášení a podobně;
  - další podmínky aukce, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce a těmito podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce;
  - lhůta pro uzavření kupní smlouvy.
 2. Údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce, zejména popis stavu předmětu aukce a informace o právech a závazcích váznoucích na předmětu aukce, jsou uvedeny pouze podle veřejně dostupných informací, příp. dle informací od vyhlašovatele aukce. Provozovatel nezaručuje vlastnosti předmětu aukce ani odpovídá za její vady.

26. Podmínky účasti v aukci

 1. Aukce se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je klientem, tj. má uživatelský účet na portálu a která souhlasila s těmito podmínkami, která se přihlásila do konkrétní aukce, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o účasti v aukci a která splnila veškeré podmínky pro účast vaukci dané těmito podmínkami a aukční vyhláškou.
 2. Účast v aukci není nijak zpoplatněna.
 3. Umožněním účasti na aukci se rozumí umožnění účastníkovi aukce činit příhozy. O umožnění účasti v aukci je účastník aukce vyrozuměn na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu.
 4. Účast na aukci nebude zájemci umožněna, nesplnil-li některou z podmínek dle čl. 26.1 těchto podmínek.
 5. Účast na aukci bude účastníkovi aukce zrušena, ukáže-li se dodatečně, že nesplnil-li některou z podmínek dle čl. 26.1 těchto podmínek, popř. ji přestal splňovat. O zrušení účasti na aukci bude účastník aukce vyrozuměn na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu.
 6. Účast na aukci může být zájemci či účastníkovi aukce nepotvrzena či zrušena rovněž v případě existence závažného podezření na uskutečnění podezřelého nebo nekalého obchodu.
 7. Nezávisle na tom, zda provozovatel požaduje ověření totožnosti zájemce či účastníka aukce platí, že je-li účastníkem aukce manžel a budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, účastník aukce prohlašuje uzavřením smlouvy o účasti v aukci, že druhý manžel souhlasí s účastí v aukci a k podpisu kupní smlouvy tento souhlas doloží, popř. kupní smlouvu podepíšou oba manželé. Nepředloží-li účastník aukce souhlas nebo nepodepíšou-li kupní smlouvu oba manželé, je účastník aukce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši aukční jistoty, přičemž provozovatel je oprávněn si aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení této smluvní pokuty.

27. Aukční jistota

 1. Provozovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty, v takovém případě se může účastník aukce účastnit aukce až poté, co uhradí aukční jistotu v souladu s těmito podmínkami, není-li v aukční vyhlášce stanoveno jinak.
 2. Účastníkovi aukce je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu číslo účtu a jedinečný variabilní symbol, na který je možno aukční jistotu složit, a to výhradně z bankovního účtu účastníka aukce vedeného bankou se sídlem v České republice. Výše aukční jistoty je uvedena v aukční vyhlášce. Účastník aukce se zavazuje, že tento variabilní symbol nesdělí ani jinak nezpřístupní třetí osobě a v případě porušení této povinnosti odpovídá provozovateli za škodu tím vzniklou.
 3. V případě, že bude aukční jistota složena jinou osobou než účastníkem aukce nebo z účtu, který není účtem účastníka aukce, popř. z účtu banky, která nemá sídlo v České republice, považuje se takto složená aukční jistota za neplatně složenou a bude provozovatelem vrácena.
 4. Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu nejpozději dle data a času určeného v konkrétní aukční vyhlášce. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet provozovatele.
 5. Složení aukční jistoty zakládá právo účastníka aukce na účast v příslušnéaukci a povinnost provozovatele účastníkovi aukce tuto účast umožnit pouze za splnění všech dalších podmínek dle čl. 26.1 těchto podmínek.

28. Průběh aukce

 1. Aukce bude zahájena dle času stanoveného aukční vyhláškou. Čas je stanoven ve středoevropském čase (CET). Od tohoto okamžiku je umožněno účastníkům aukce činit příhozy na stránce konkrétní aukce. Předpokládaný čas ukončení aukce je rovněž stanoven příslušnou aukční vyhláškou.
 2. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.
 3. Vyvolávací cena pro aukci je stanovena příslušnou aukční vyhláškou.
 4. Minimálním příhozem je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku.
 5. Maximální příhozem je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.
 6. Nabídkou je nabídka výše kupní ceny za předmět aukce, učiněnáúčastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i dosud nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. První nabídka v danéaukci může odpovídat vyvolávací ceně. Nabídka se činí výhradně formou příhozu prostřednictvím portálu.
 7. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší.
 8. Aukce trvá až do předpokládaného času ukončení aukce, který je stanoven příslušnou aukční vyhláškou. Učiní-li však kterýkoliv účastník aukce příhoz pět a méně minut před předpokládaným ukončením aukce, prodlužuje se aukce o pět minut od okamžiku posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na stránce konkrétní aukce.
 9. Vyhlašovatel aukce může od provedení aukce kdykoli bez udání důvodu odstoupit.
 10. Provozovatel může od provedení aukce kdykoli bez udání důvodu odstoupit, případně může anulovat již provedenou aukci, zejména zjistí-li technické závady v průběhu aukce, které mohly mít vliv na výsledek aukce.
 11. V případě zrušení či anulovaní aukce dle čl. 28.9 a čl. 28.10 těchto podmínek se všem účastníkům aukce vrátí aukční jistota do pěti dnů od okamžiku ukončení či anulování aukce, nejpozději však do pěti dnů od předpokládaného času ukončení aukce. Žádný z účastníků aukce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastní na aukci ani náhradu případné škody či újmy způsobené očekáváním spojených s uzavřením kupní smlouvy či jakýchkoli nároků plynoucích z předsmluvní odpovědnosti. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku.

29. Uzavření smlouvy s vítězem aukce

 1. Není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce podepsat kupní smlouvu na danou předmět aukce ve formě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a katastrálními předpisy v případě nemovitosti. Není-li tato lhůta stanovena v aukční vyhlášce, pak je vítěz aukce povinen tak učinit do 5 dnů od ukončení aukce. Tato doba se automaticky prodlužuje o dobu jednání o obsahu kupní smlouvy, zejména pokud do jednání vstupuje zástavní věřitel či úvěrující banka, maximálně však na dobu tří měsíců.
 2. Pokud se vítěz aukce s vyhlašovatelem aukce nedohodnou na konkrétním znění kupní smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít vzorovou kupní smlouvu, zveřejněnou na portále, která bude dokončena (vyplněna a upravena) pro konkrétní případ provozovatelem. Úpravy této vzorové smlouvy se budou dotýkat pouze identifikace stran, vymezení předmětu aukce a práv a povinností na něm váznoucích, stanovení kupní ceny (dle vítězné nabídky) a platebních podmínek.
 3. Vyhlašovatel aukce může od uzavření kupní smlouvy s vítězem aukce kdykoli bez udání důvodu odstoupit, tzn. rozhodnout se kupní smlouvu nakonec neuzavřít. V takovém případě je vítězi aukce vrácena aukční jistota do pěti dnů od okamžiku takového rozhodnutí. Vítěz aukce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastní na aukci, nákladů spojených a vyjednáváním a přípravou kupní smlouvy, ani náhradu případné škody či újmy způsobené očekáváním spojených s uzavřením kupní smlouvy či jakýchkoli nároků plynoucích z předsmluvní odpovědnosti. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku.

30. Nakládání s aukční jistotou

 1. Není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, bude aukční jistota vítěze aukce použita na úhradu části kupní ceny na předmět aukce.
 2. V případě, že vítěz aukce poruší své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy o účasti v aukci, tedy povinnosti plynoucí z aukční vyhlášky nebo z těchto podmínek, a to zejména následujícími způsoby:
  - neuzavře kupní smlouvu s vyhlašovatelem aukce;
  - neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas;
  - je osobou, která je na základě ustanovení v aukční vyhlášce z aukce vyloučena, ruší se jeho vítězství v aukci s tím, že je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši aukční jistoty a provozovatel je oprávněn si aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení této smluvní pokuty.
 3. V případě, že se zájemce o aukci stane vítězem aukce a následně nebude kupní smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele aukce, bude složená aukční jistota vítězi aukce vrácena do 5 dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu kupní smlouvy na účet, ze kterého byla odeslána.
 4. Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, bude aukční jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne skončení aukce na účet, za kterého byla odeslána.

31. Informace pro spotřebitele

 1. Spotřebitel prohlašuje, že mu byly prostřednictvím portálu a těchto podmínek, jejichž úplně přečtení potvrdil při zřízení uživatelského účtu, srozumitelným způsobem poskytnuty následující informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, konkrétně:
  - totožnost podnikatele, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: AukceSnadno, s.r.o., IČO: 10985093, se sídlem Plynárenská 539/8a, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123973, e-mailová adresa: info@aukcesnadno.cz;
  - označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: umožnění účasti v aukci na portálu „AukceSnadno.cz“;
  - cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: služba je poskytována bezúplatně, nicméně může být do budoucna zpoplatněna v souladu se čl. 12.2 těchto podmínek;
  - způsob platby a způsob dodání nebo plnění: případný způsob platby by v budoucnu byl uveden v ceníku v souladu s čl. 12.2 těchto podmínek;
  - provozovatel plní poskytnutím realizace aukce na portálu, přičemž konkrétní způsob plnění je rozveden v těchto podmínkách, zejména v této třetí páté;
  - údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: informace jsou obsaženy v části páté těchto podmínek;
  - údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: smlouva je uzavírána na dobu určitou po dobu trvání aukce, která je vymezena aukční vyhláškou, popř. v případě vítěze aukce až do doby uzavření kupní smlouvy;
  - údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: portál je funkční v nejnovějších verzích webových prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, portál tedy může fungovat chybně; provozovatel garantuje 99% dostupnost v kalendářním roce v souladu s čl. 14.1 těchto podmínek;
  - údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy: není vyžadován žádný specifický hardware; pro účast v aukci je nutné mít stabilní připojení k internetu; portál je možné používat vždy v nejnovějších verzích webových prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge; v případě starších verzí webových prohlížečů provozovatel negarantuje 100% funkčnost, portál tedy může fungovat chybně.
 2. Případné spory mezi spotřebitelem a provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na internetové stránce na adrese www.adr.coi.cz.

32. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

 1. Odpovědnost provozovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli provozovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že provozovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky provozovatel oznámí účastníkům aukce povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele aukce či účastníka aukce.
 3. Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem aukce pro účely aukce.

ČÁST PÁTÁ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

33. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Informace povinně zveřejňované podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle právních předpisů České republiky na ochranu osobních údajů jsou z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti uvedeny v samostatném dokumentu označeném jako Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

34. Rozhodné právo

 1. Právní vztahy mezi klientem a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.

35. Změna obchodních podmínek

 1. Provozovatel má právo změnit tyto podmínky. O takové změně jsou klienti informováni prostřednictvím obchodního sdělení či portálu nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud klient s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit smlouvu o poskytování služeb portálu, smlouvy o realizaci aukce či smlouvu o účasti v aukci.

36. Účinnost

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2. 6. 2022.

Chcete se nás na něco zeptat?

Nebojte se nás kontaktovat. Rádi odpovíme.